กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • นางผ่องผิว แก้วกล้า
  ครูชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
  • นายสาธิต ขอแต้มกลาง
   ครู (รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
   • นางภัทร์กุล กุลจิตติพัทธ์
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นายดิเรก ศิริเวชกุลศรี
     ครูชำนาญการ
     • นางนันทวรรณ ทองรักษ์
      ครู
      • นางสาวขนิษศาสตร์ พุทธิจักร์
       ครูผู้ช่วย
   • นางสาวศุภลักษณ์ เดือนกลาง
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นางธิดารัตน์ เอมวงษ์
     ครูชำนาญการ
     • นางสาวลาวัลย์ นกสามเมือง
      ครู
   • นางศิริมา แย้มวิชา
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นางสาวนริศรา ปัสมะริสสา
     ครู
     • นางสาวณัฐพร มงคล
      ครูผู้ช่วย