คณะผู้บริหาร

 • ดร.อภิรมย์ สินชุม
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง
  • นางสาวดวงจันทร์ นามแสง
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
   • นางสาวศุภลักษณ์ เดือนกลาง
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  • นายณกุล เนาว์ช้าง
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
   • นางฉวีวรรณ เกียรติชัยพัฒน
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
  • นายไพรัช เชื้อประทุม
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
   • นางอรัญญา เชื้อประทุม
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  • นางสาวทัศนีย์ รัตนวิชัย
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
   • นางภัทร์กุล กุลจิตติพัทธ์
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ