ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2566 โรงเรียนเมืองคง จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสากล มาตรฐาน สสวท. บนฐานแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”