การมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยออนไลน์  ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.อภิรมย์ สินชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดี กับนายธีระนาท ทำสันเทียะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ตำแหน่ง รองประธานนักเรียนและนางสาวภาวิณี การุณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ตำแหน่ง รองประธานนักเรียน ในโอกาสที่ได้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยออนไลน์  ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และให้โอวาทกับนักเรียนในการดำเนินงานและใช้ชีวิตในวิถีประชาธิปไตยในอนาคตของนักเรียนต่อไป