ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเมืองคง ได้กำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้ทำการเลือกกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดให้นักเรียนทั้งกลุ่ม A และ กลุ่ม B ได้ทำการเลือกกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. – วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ในระหว่างวันดังกล่าว นักเรียนสามารถเพิ่ม – ถอน กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจได้ด้วยตนเอง

เลือกชุมนุม คลิกที่นี่