กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเมืองคง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และในชุมชน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการเดินแฟชั่นโชว์จากนักเรียนในห้องต่างๆ พร้อมคอนเซปต์น่ารักๆ จากตัวละคร