ช่องทางการเข้าสอบประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนเมืองคง สามารถเข้าทดสอบประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่ www.pisacenterobec.org  หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 5 โรงเรียนเมืองคง

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ