ประกาศโรงเรียนเมืองคง เรื่อง การลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน

ประกาศโรงเรียนเมืองคง เรื่อง การลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)