ประกาศ เรื่อง แจ้งตารางเรียน-ตารางสอนชดเชย

ประกาศโรงเรียนเมืองคง เรื่อง แจ้งตารางเรียน-ตารางสอนชดเชย และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)