ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองคง

นายมานพ บูรณปรีชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองคง ได้จัดการประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การนี้ได้ต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนเมืองคง ดร.อภิรมย์ สินชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง และนางสาวทัศนีย์ รัตนวิชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งที่โรงเรียนเมืองคง เนื้อหาในการประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ แนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการช่วยเหลือนักเรียนในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยได้มอบหมายให้โรงเรียนเมืองคงเร่งดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนในภาวะดังกล่าวต่อไป