การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเมืองคง จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดการเลือกตั้งขึ้น 2 รอบสำหรับนักเรียนกลุ่ม A ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และสำหรับนักเรียนกลุ่ม B ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแต่งตั้งให้ดำเนินงานสภานักเรียน และพัฒนาโรงเรียนต่อไป