ประกาศโรงเรียนเมืองคง เรื่อง การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 และขอรับเงินบำรุงการศึกษาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565