เผยแพร่ผลงานครูกนกอร โสภิตนานนท์

การศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ QSCCS เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

https://drive.google.com/file/d/1lpu6_U3ewzV3RYuPGtvUxmh0MvJLOnT7/view?usp=sharing