ประกาศโรงเรียนเมืองคง เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์